HOME: West Ham
Thu, Jan 25, 2018 8 p.m. ~ SLSC #3
Federico Halzuet.
Francisco Ortiz,
Hernan Acosta
John Boyd.
John Georgacopoulos.
Jose L Espinoza
Luis Fuentes
Rick Georgeson
Robert Torres
Steven Olague
Trevor Dietrich
Ulises Pedraza,
Willibaldo Garcia
AWAY: Element
Thu, Jan 25, 2018 8 p.m. ~ SLSC #3
Bo An
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Yang Zhang.
Yanqing Xu.