HOME: Element
Thu, Mar 8, 2018 8 p.m. ~ SLSC #3
Bo An
Eric Zhang
Jiaming Qi.
Kunqi Li.
Nan Zhang.
Yang Zhang.
Yanqing Xu.
AWAY: Club Corona
Thu, Mar 8, 2018 8 p.m. ~ SLSC #3
Alberto Garcia
Alejandro Sesaias
Antonio Vazquez
Carlos Arriola
Fredy Garcia
Gabriel Perez
Juan Campos
Juan Salgado,
Juan Torres
Juan Vazquez,
Marcial Cuevas,