uploads/player_pics/nasl_yangqing_xu.jpg _versions_/player_pics/nasl_yangqing_xu_thumbnail.jpg Yanqing Xu.